Ländryggsmärta är de främsta orsakerna till aktivitetsbegränsning och sjukfrånvaro i hela världen, vilket leder till stor social och ekonomisk börda för individer, familjer, arbetsmarknad och samhälle (Lidgren 2003, Kent & Keating 2005, Thelin et al., 2008). Detta gäller särskilt för arbetstagare (55+) som fortfarande är i arbetsför ålder och anställda i stillasittande och hårda / ansträngande arbeten, vars arbetsförhållanden kan påverka och förvärra deras hälsoproblem och leda till långvariga smärttillstånd i ländryggen (Wong et al. 2017). Andra rapporterade riskfaktorer inkluderar låg utbildningsstatus, stress, ångest, depression, missnöje med arbetet, låga nivåer av socialt stöd på arbetsplatsen och helkroppsvibrationer. Smärthantering är en av de mest försummade aspekterna av vården och personer som lider av långvarig ländryggsmärta lämnas ofta utan specifik information, vägledning och vård från hälso- och sjukvårdssystemet. Alternativa behandlingar för att hantera eller minska smärtan innefattar fysioterapi och övningar, men medvetenhet och följsamheten till dessa behandlingar är låg.

Det övergripande syftet för MY-RELIEF-projektet är att utveckla och testa ett evidensbaserat, digitalt utbildningsprogram för personer (55+) med ländryggssmärta, som lider av ländryggsmärta och som i stillasittande eller fysiskt krävande arbeten, behöver råd om ergonomi, självhantering av smärta och hälsosamma beteendestrategier. Samtidigt som målgruppen vanligtvis utesluts från att få tillgång till sådan utbildning från både sjukvårdssystem och arbetsgivare står paradoxalt nog står dessa arbetstagare inför de mest krävande arbetssituationerna och är där med den mest belastade gruppen.

MY-RELIEF-projektets mål är att:

1) DESIGNA och UTVECKLA ett vuxenutbildningspaket för att ökad medvetenheten och transversala färdigheter beträffande ergonomi, självhantering av smärta och hälsobeteende, stimulera kritiskt och innovativt tänkande, intra-personella färdigheter för självdisciplin och organisatoriska färdigheter;

2) Testa utbildningspaketet med ett lämpligt antal slutanvändare (arbetstagare, 55+ år med långvarig ländryggsmärta) i fem EU-länder;

3) FULLBORDA utbildningspaketet innehållande alla feedback från primära och sekundära målgrupper;

4) IMPLEMENTERA och VIDAREUTVECKLA de intellektuella målen på en bredare EU-nivå, vilket säkerställer HÅLLBARHET och utbredning av projektresultat också på lång sikt.